Arxiu mensual: setembre de 2021

Com comunicar-se amb l’AMPA:

Gestions de Acollida, Menjador i quota AMPA

Administrativa: Edi

Horari d’atenció directa: De 8:00 a 10:00

Telèfon: 93 691 69 57

Menjador: menjador@ampasaltells.org

Gestions de Extraescolars

Coordinadora: Anna

Horari d’atenció directa: De 16:30 a 18:30.

Telèfon: 93 691 69 57 i 676 896 285

Extraescolars: extraescolars@ampasaltells.org

Altres Gestions / Informacions:

info@ampasaltells.org

ampasaltells@hotmail.com

Socialització de Llibres i Material: socialitzacio@ampasaltells.org

Culturals: culturals@ampasaltells.org

Teatre: teatre@ampasaltells.org

Infraestructures: infraestructures@ampasaltells.org

Comunicació: comunicacio@ampasaltells.org

Delegats: coordinadordelegats@ampasaltells.org

Adreça: Avinguda Roma 57, 08290 Cerdanyola del Vallès

Infraestructures

La comissió d’Infraestructures és un comissió mixta formada entre la direcció de l’escola i l’AMPA.

El principal objectiu és que els nens i nenes de l’Escola Saltells es trobin en un entorn amb unes instal·lacions i amb uns mitjans òptims, els quals siguin potenciadors de l’educació que es realitza en el seu interior.

La missió que ens hem proposat portar a bon termini és la següent:

-Treballar per donar suport a la direcció de l’escola en qualsevol necessitat estructural que consideri positiva per millorar la qualitat de l’educació dels nens i nenes.

-Vigilar que les infraestructures existents siguin les correctes i sobretot, no representin un perill per la seguretat dels nens ni per a la comunitat educativa.

-Identificar tota situació estructural que pugui dificultar la funció educadora de l’escola.

-Treballar conjuntament amb la direcció de l’escola per la correcció dels punts identificats.

-Donar suport a la resta de comissions de l’AMPA en les seves necessitats relacionades amb les infraestructures.

Si vols contactar amb la comissió pots enviar un e-mail a: infraestructures@ampasaltells.org

Teatre

El curs 2006-2007 es va crear el grup de Teatre de l’AMPA (Cap aquí­ teatre), una comissió més dins de les moltes que té l’AMPA, sota el paraigües de la comissió de Culturals.

Ambdues comissions estan molt relacionades, així que a quasi totes les festes, és el grup de Teatre qui s’encarrega de fer les representacions, si n’hi ha, i s’encarrega també de les animacions.

Per les obres de teatre comptem amb la col·laboració del director de teatre amateur Miquel Esparrach.

Si vols col·laborar amb el grup de Teatre o necessites informació addicional pots enviar un mail a: teatre@ampasaltells.org

Activitats Culturals

La Comissió d’activitats culturals s’encarrega d’organitzar i dinamitzar les festes que es celebren a l’escola de manera coordinada amb el centre. Es treballen festes tradicionals i sortides conjuntament amb les famí­lies de l’escola:

                -Castanyada

                -Nadal

                -Carnestoltes

                -Sant Jordi

                -Festa fi de curs

                -Festes solidàries

                -Teatre de pares i mares

                -Sortides i colínies en famí­lia

És una de les comissions més actives i per tant, on es necessiten més col·laboradors.

Si vols contactar amb la comissió pots enviar un e-mail a: culturals@ampasaltells.org

Activitats Extraescolars

Les Activitats Extraescolars són activitats de caràcter lúdic-formatiu que pretenen cobrir un espai d’oci necessari en el procés d’aprenentatge dels nostres fills i filles.

Es desenvolupen fora de l’horari lectiu de l’escola i estan destinades tant a alumnes del centre, famílies i alumnes d’altres centres escolars on l’activitat ofertada no es fa.

Les activitats extraescolars, estan gestionades per una empresa externa (Dayanis Guerra Carballoso) sota la supervisió de la comissió extraescolars de l’AMPA. Les activitats que es proposen han de ser aprovades pel Consell Escolar.

MOLT IMPORANT: per poder fer la inscripció i participar a les extraescolars de l’escola és obligatori ser soci/a de l’AMPA. Això vol dir que la quota anual ha d’estar abonada abans de començar l’activitat extraescolar.

Link per fer les inscrpcions pel curs 2021-2022:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScziSOxsjlwRqkRWQpl1_is3up8ZaxN_szs-MNlKB59cjXreQ/closedform

Per més informació: https://www.dropbox.com/sh/erxk62sdeiook35/AAC_GivCmlDJbvjqx4EvVsRJa?dl=0

Si vols contactar amb extraescolars pots fer-ho via e-mail extraescolars@ampasaltells.org o al telèfon 676 89 62 85

Les bates i xandalls de l’Escola es poden adquirir al despatx de l’AMPA durant tot el curs. L’horari és de 16:30 a 18:00. S’ha de pagar en metàl·lic.

Delegats

Què vol dir ser delegat o delegada de classe?

El delegat o delegada de classe representa a les famí­lies del seu curs i manté un contacte freqüent amb elles, donant i rebent informació.

Com a representant de les famí­lies, el delegat fa d’interlocutor amb els tutors, pares i mares i Junta directiva de l’AMPA, col·laborant amb ells i per qüestions col·lectives, mai per qüestions personals.

Com puc ser delegat o delegada de la meva classe?

El delegat o delegada de classe es presenta voluntàriament i és escollit entre les famí­lies d’una classe per representar-les de manera col·lectiva i per implicar-les en la millora de la convivència i els rendiments educatius.

La figura del delegat de classe no està pensada per obrir fronts d’atac, sinó per construir ponts d’unió.

La figura del delegat és clau per garantir una bona comunicació.

Què fa i què no fa el delegat o delegada de classe?

-Fa d’enllaç entre el mestre i les famí­lies i la Junta d’AMPA en tots aquells temes que no siguin estrictament individuals.

-Fa de portaveu, representant a les famí­lies del curs davant el mestre i la Junta d’AMPA.

-Fa de coordinador entre les famí­lies del curs, fomentant la comunicació i el desplegament d’iniciatives

-Acull a les famí­lies nouvingudes informant-les segons estableix el protocol d’acollida de l’AMPA.

Llavors, el que no fa és…

-No ha d’intervenir en la relació personal d’un alumne i/o dels seus pares amb el tutor i/o la direcció del centre.

-No planteja un problema o una queixa directament a la direcció del centre i/o al Consell escolar sense prèviament:

 -Haver contrastat la informació

 -Un cop contrastada la informació, posat en coneixement a la junta de l’AMPA

 -Esgotades les vies de comunicació amb el professor o professora de referència

-No intervé en qüestions pedagògiques dels mestres que, en tot cas, seran tractades al Consell escolar si es considera oportú

Funcions principals

AMB ELS PARES DE LA CLASSE:

-Trasllada propostes, problemes i queixes a l’AMPA

 -Manté una comunicació directa per traspassar la informació rellevant (circulars, per exemple) i potenciar la participació i la integració en la dinàmica del centre de totes les famí­lies

AMB EL TUTOR/A DE LA CLASSE:

-Traspassa les inquietuds i interessos de les famí­lies del seu grup

AMB LA JUNTA DE l’AMPA:

-Col·labora per donar suport a les activitats que es vagin planificant

AMB ELS ALTRES DELEGATS:

-Comparteix espais de trobada (reunions) o de connexió (@, grups de Whatsapp…) per intercanviar punts de vista, comentar incidències i posar en marxa les iniciatives que vagin sortint

Coordinació de delegats

Els delegats es coordinen a través del coordinador de delegats.

El coordinador de delegats és escollit per tots els delegats.

Es fan reunions de forma periòdica per poder coordinar-se de manera òptima.

És recomanable que el coordinador de delegats hagi passat per l’experiència de delegats

Informació complerta sobre Delegats i Grup d’acollida: https://www.dropbox.com/s/v7w2l8nowvch2zo/Document%20funcions%20delegats%20i%20Coordinador%20Delegats-%202014.pdf?dl=0

Contacte amb el Coordinador de Delegats: coordinadordelegats@ampasaltells.org

Comissions

En l’AMPA Saltells ens organitzem per grups de treball o comissions.

Les seves funcions d’aquests grups són:

-Elaborar projectes de la pròpia junta directiva o per iniciativa de la pròpia comissió (en aquest cas, haurà de contar amb l’aprovació de la junta directiva).

-Portar a terme els projectes aprovats i fer una posterior avaluació

-Hem de tenir en compte que:

-La comissió recull informació, fa propostes, dissenya projectes i els porta a la pràctica.

-La comissió s’organitza independentment de les reunions de junta i està composta com a mínim per dues persones.

 -Es poden crear tantes comissions com es considerin necessàries.

 -Cada comissió ha d’estar coordinada per un vocal responsable que assumeix la seva representació i dinamització (convocar les reunions, animar la participació, proposar estratègies de treball, suggerir tasques i accions, etc.)

Al Saltells tenim diferents comissions, de les quals tots els socis que estiguin disposat a sumar, hi poden participar. De manera continuada o en alguns dels projectes o activitats. En la mida que cadascú pugui. Si tots aportem el nostre granet de sorra, podrem fer moltes coses més pels nostres fill i filles. Si esteu interessats, només heu de contactar amb nosaltres.

Comissió de Menjador i Acollida: menjador@ampasaltells.org

Comissió d’Activitats Extraescolars: extraescolars@ampasaltells.org

Comissió de Socialització: socialitzacio@ampasaltells.org

Comissió d’Infraestructures: infraestructures@ampasaltells.org

Comissió de Culturals: culturals@ampasaltells.org

Comissió de Teatre: teatre@ampasaltells.org

Comissió de Comunicació: comunicacio@ampasaltells.org

Comissió de Delegats: coordinadordelegats@ampasaltells.org

Qui som?

Qui som i què fem?       

Qui és l’AMPA de l’Escola Saltells?

Tota persona que paga la quota d’AMPA, automàticament és converteix en soci. Per tant, adquireix uns drets i deures envers la Comunitat Educativa de l’Escola i passa a formar part de l’AMPA de l’escola.

L’AMPA és la forma més efectiva que tenim els pares i mares d’agrupar-nos i organitzar-nos dins del centre educatiu. L’AMPA és una entitat sense afany de lucre, reconeguda legalment al registre d’associacions i les seves funcions estan regulades per un decret de la Generalitat de Catalunya.

Des de l’AMPA, es pot desenvolupar la participació i reivindicació de tots els aspectes referents a l’educació, per tal d’aconseguir, juntament amb els mestres, la millor formació dels nostres fills i filles, basada en els principis propis d’una societat democràtica.

La Junta Directiva s’encarrega de la representació i la gestió diària de l’entitat. Està formada per un grup de pares i mares que són membres actius de l’AMPA. És a dir, pares i mares que han donat un pas qualitatiu en la seva manera d’entendre i implicar-se en l’educació dels seus fills. Això els porta a oferir una part del seu temps de lleure, dels seus esforços i dels seus recursos i habilitats personals amb l’objectiu comú de millorar el funcionament del centre i l’educació que reben el conjunt dels alumnes.

La Junta Directiva de l’associació té caràcter col·legiat, vol dir que els acords s’han de prendre per votació; els estatuts determinen la seva composició sempre respectant els mínims marcats per normativa. La Junta Directiva està facultada per a fer les accions necessàries per a complir les finalitats de l’associació, llevat de les que hagin de ser aprovades en assemblea general de socis. Els acords que s’aprovin en junta directiva no poden ser contraris a les normatives.

Què fem a la Junta Directiva?

-Vetllar pel compliment de la missió de l’entitat i pel compliment dels fins definits als estatuts.

-Iniciar, coordinar i donar suport a les activitats que es proposin, sempre que s’ajustin als objectius de l’associació.

-Dur a terme les decisions de l’assemblea.

 -Administrar financerament l’organització i dirigir la feina administrativa que generi l’associaci

-Realitzar una memòria d’activitats.

-Representar l’associació davant la opinió pública.

 -Motivar i incentivar tots els pares i mares del seu centre perquè participin en les activitats del centre i de l’associació.

L’associació treballa amb l’escola, promovent activitats complementaries de caire social i cultural, organitzant activitats extraescolars i supervisant els serveis de menjador i acollida d’acord amb el Projecte Educatiu de l’escola.

Els membres de la junta es reuneixen cada més i la reunió és oberta a tots els pares i mares.

A més, la junta es reuneix sovint amb la junta directiva de l’escola i té un membre permanent dins el Consell Escolar.

Us convidem a conèixer l’AMPA de l’escola i participar activament en l’educació dels vostres fills!

Com ho fem?   

Com funciona la junta directiva?

La Junta Directiva de l’Escola Saltells està formada per:

                -President/a

                -Vicepresident/a

                -Tresorer/a

                -Secretari/a

                -Vocals

I ens organitzem en comissions o petits grups de treball.

Un dels principis de l’associació és la transparència, per així les reunions de la Junta Directiva, a l’Escola Saltells, són obertes per tots els socis/sòcies. Podeu assistir i participar activament: comentant algun tema, fent propostes, preguntes, crí­tiques constructives,…

Les reunions es convocaran, via e-mail, amb la suficient antelació especificant dia, hora, lloc i temes a tractar, d’aquesta manera s’està facilitant l’assistència de tots els membres i s’afavoreix l’adequada preparació i recollida d’informació, si s’escau.

En cas de que necessitem fer una votació per decidir algun tema important, només els membres de la Junta Directiva tindran dret a vot. Tal i com s’indica als estatuts.

Com ens comuniquem amb les famílies?

Les principals vies de comunicació són:

 -Via e-mail per fer arribar circulars informatives de temes d’interès general

 -Via delegats de classe. Normalment, la manera més àgil és per grups de WhatsApp. Pregunteu al pare o mare delegat del vostre grup.

-Temes relacionats amb els usuaris del menjador i/o activitats extraescolars: contacten directament amb les famí­lies, les empreses subcontractades per l’AMPA per tal de donar el servei.

-Panells informatius (a la tanca de l’escola).

-Via pàgina web de l’AMPA: www.ampasaltells.org        

-Via xarxes socials: Facebook, Twiter, Instagram.

Els estatuts de l’AMPA Saltells es pot consultar en el següent enllaç: https://www.dropbox.com/s/7nohylew74taxzv/Estatus%20AMPA%20Saltells%20-%202010.pdf?dl=0