Arxiu de la categoria: Comissions

Socialització

La Comissió de Socialització s’encarrega de gestionar el Projecte de Socialització, que consisteix en la reutilització dels llibres i del material de consulta a primària.

És un projecte d’escola i AMPA.

A primer de primària s’inicia el projecte de SOCIALITZACIÓ de llibres i material complementari (aprovat a l’Assemblea General Extraordinària del 12 de maig de 2009 i ratificat pel Consell Escolar del 22 de juny de 2009). Es regeix per un protocol d’actuació al qual ens adherim totes les famí­lies de l’escola. és un projecte conjunt AMPA-ESCOLA i la seva continuïtat depèn de la implicació de tots i totes.

Es paga una quota única, que inclou els llibres (de text, de lectura, de consulta…), el material escolar i la quota d’AMPA (aquesta és per famí­lia, no per nen).

La Comissió s’encarrega, entre d’altres, de comprar els llibres directament a les editorials per així­ aconseguir un millor preu; de comprovar, conjuntament amb els mestres, el retorn dels llibres; de la revisió de l’estat d’aquests; de preparar els lots per a cada nen/a; i de portar-los a les aules per al curs següent.

QUOTA MATERIAL I LLIBRES CURS 2021-2022

La quota a pagar pel curs 2021/22 serà: 150,00€ pel primer fill i 135,00€ pels successius. La diferència de l’import ve donada perquè la quota de l’AMPA es paga per família.

El desglossament de la quota quedarà com segueix:
Materail Escolar: 85,00€
Llibres Socialitzats: 50,00€
Quota d’Ampa: 15,00€

CONDICIONS DE PAGAMENT:
Si no informeu del contrari, des de l’AMPA realitzarem el gir de la quota en el mateix número de compte que l’hem fet en cursos anteriors.

Heu de contactar amb nosaltres en els següents casos:

  • Si heu fet qualsevol canvi en les dades bancàries.
  • Si heu fet sol·licitud de beca a l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.
  • Si no teniu el rebut domiciliat.
  • Si el vostre fill passa aquest curs a 1r de primària.
  • Si en lloc que us girem el rebut, preferiu fer el pagament per transferència bancaria

BANC SABADELL: ES60 0081 0407 1900 0120 1822

  • Per qualsevol dubte o aclariment que tingueu.

Per contactar amb nosaltres podeu enviar un correu electrònic a l’adreça ampasaltells@hotmail.com, abans del 10 de maig, i sempre heu de fer constar el nom i el curs de l’alumne sobre el qual feu la consulta.

MOLT IMPORTANT:
1. Si es produeix la devolució de qualsevol rebut, les despeses generades (al voltant dels 4,50€) aniran a càrrec de qui l’hagi retornat.
2. En cap cas es lliuraran els llibres a aquells alumnes que, a començament del curs 2021/22, no hagin satisfet el pagament total de la quota.

Respecte de la quota d’infantil (P3-P4-P5), l’escola us farà arribar la informació de pagament amb el número de compte on fer-ho.

Per a més informació, pots enviar un correu electrònic al e-mail: socialitzacio@ampasaltells.org

Menjador i Servei d’Acollida

El menjador i servei d’acollida de la nostra escola, es gestiona a través d’una empresa Externa però amb cuina in situ al nostre centre.

El proveïdor és l’empresa “Com a Casa“.

Els membres de la comissió de menjador fan la supervisió, tant del servei com del menú. Aquesta supervisió es fa directament amb l’empresa, amb la coordinadora del centre, com en reunions mixtes (AMPA-ESCOLA-EMPRESA).

El servei d’acollida ho fan les mateixes monitores del menjador.

INSCRIPCIÓ AL SERVEI DE MENJADOR
A l’inici de curs haureu d’omplir el formulari d’inscripció al menjador per tal de poder donar d’alta als vostres fills i filles al servei. Aquest formulari s’omple de manera online a través de la nostra web (a l’apartat dedicat a la vostra escola), on també podreu veure el menú escolar que es penjarà mensualment. Un cop omplert el formulari, on facilitareu les dades necessàries, ja tindreu als infants inscrits.
Per accedir a fer la inscripció online o veure els menús mensuals ho heu de fer a través del següent enllaç: https://comacasamenjadors.cat/families/

USUARI: ESCOLASALTELLS
CONTRASENYA: SALTELLS

La realització de la inscripció al servei és imprescindible per a que els infants puguin fer ús d’aquest, doncs en aquest formulari heu de signar diverses autoritzacions.

Al-LÈRGIES I INTOLERÀNCIES ALIMENTÀRIES
A la inscripció del menjador es pot marcar si és tenen al·lèrgies i intoleràncies a alimentàries, en aquests casos cal que les famílies aportin informe mèdic on es detallin els aliments que cal evitar i el tipus de intolerància o al·lèrgia.


FACTURACIÓ DEL SERVEI I COMUNIACIONS D’ABSÈNCIES
El preu del menú de l’usuari fix al menjador (mínim de 3 dies per setmana) és de 6,33 euros.
El preu del menú esporàdic és de 6,96 euros.
El cobrament dels rebuts es realitzarà a mes vençut, entre els dies 1 i 5 del mes. L’abonament dels rebuts serà per rebut bancari.

Per al correcte desenvolupament de la gestió del servei, hi haurà una coordinadora d’atenció a les famílies a partir de les 9,00 h del mati. La coordinadora tindrà actiu un número de telèfon mòbil, així com una direcció de correu electrònic, vies proposades per a la comunicació del dia a dia amb les famílies.
Telèfon de contacte: 722 497 859
Correu electrònic de contacte: saltellsmenjador@gmail.com
Per a demanar el servei esporàdic de menjador, també s’haurà de realitzar la inscripció i comunicar a la coordinadora el dia que es farà ús del servei.

Absència esporàdica. En cas que un dia el vostre fill o filla no assisteixi al servei, haureu de notificar-ho a la coordinadora amb la major antelació possible, i com a màxim, abans de les 10h del mateix dia. En aquest cas, i amb el previ avís, es cobrarà un import de 3,18 euros el dia.
Absència a partir del 4art o més dies. En cas que l’absència sigui de més dies, sempre amb previ avís i justificant, es descomptarà el 100% de l’import a partir del tercer dia d’absència consecutiva.
Colònies. En cas de colònies no es cobrarà el servei de menjador d’aquells dies.
Aïllament Covid-19. En cas de d’aïllament no es cobrarà el servei de menjador dels dies confinats.
(*) Hi haurà servei de carmanyola pels alumnes becats i els alumnes no becats que així ho desitgin, en cas de confinament domiciliari de grup bombolla.

SERVEI D’ACOLLIDA
El preu de l’acollida es el següent:
Usuaris Fixes: 1,30h 55€ — 1h 41,50€ — 0,30m 20,75€
Usuaris Esporàdics: 1,30h 4,25€ — 1h 2,85€ — 0,30m 1,40€
Dia extra usuari fix: 1,30h 3€ — 1h 2€ — 0,30m 1€

GESTIÓ D’IMPAGATS
En cas de devolució d’un rebut, s’enviarà una comunicació a les famílies per a que en un
termini de 5 dies regularitzin l’impagat. Aquest rebut impagat comportarà unes despeses bancàries de 6 euros.
En cas de no fer efectiva la regularització en el termini indicat l’alumne no podrà continuar fent us del servei de menjador.


SORTIDES I EXCURSIONS
En cas de sortides de tot el dia, s’ofereix la possibilitat de demanar pícnic per als usuaris de menjador. Els pícnics seran carmanyoles (macarrons+nuggets+ aigua+fruita i tovalló)

Infraestructures

La comissió d’Infraestructures és un comissió mixta formada entre la direcció de l’escola i l’AMPA.

El principal objectiu és que els nens i nenes de l’Escola Saltells es trobin en un entorn amb unes instal·lacions i amb uns mitjans òptims, els quals siguin potenciadors de l’educació que es realitza en el seu interior.

La missió que ens hem proposat portar a bon termini és la següent:

-Treballar per donar suport a la direcció de l’escola en qualsevol necessitat estructural que consideri positiva per millorar la qualitat de l’educació dels nens i nenes.

-Vigilar que les infraestructures existents siguin les correctes i sobretot, no representin un perill per la seguretat dels nens ni per a la comunitat educativa.

-Identificar tota situació estructural que pugui dificultar la funció educadora de l’escola.

-Treballar conjuntament amb la direcció de l’escola per la correcció dels punts identificats.

-Donar suport a la resta de comissions de l’AMPA en les seves necessitats relacionades amb les infraestructures.

Si vols contactar amb la comissió pots enviar un e-mail a: infraestructures@ampasaltells.org

Teatre

El curs 2006-2007 es va crear el grup de Teatre de l’AMPA (Cap aquí­ teatre), una comissió més dins de les moltes que té l’AMPA, sota el paraigües de la comissió de Culturals.

Ambdues comissions estan molt relacionades, així que a quasi totes les festes, és el grup de Teatre qui s’encarrega de fer les representacions, si n’hi ha, i s’encarrega també de les animacions.

Per les obres de teatre comptem amb la col·laboració del director de teatre amateur Miquel Esparrach.

Si vols col·laborar amb el grup de Teatre o necessites informació addicional pots enviar un mail a: teatre@ampasaltells.org

Activitats Culturals

La Comissió d’activitats culturals s’encarrega d’organitzar i dinamitzar les festes que es celebren a l’escola de manera coordinada amb el centre. Es treballen festes tradicionals i sortides conjuntament amb les famí­lies de l’escola:

                -Castanyada

                -Nadal

                -Carnestoltes

                -Sant Jordi

                -Festa fi de curs

                -Festes solidàries

                -Teatre de pares i mares

                -Sortides i colínies en famí­lia

És una de les comissions més actives i per tant, on es necessiten més col·laboradors.

Si vols contactar amb la comissió pots enviar un e-mail a: culturals@ampasaltells.org

Activitats Extraescolars

Les Activitats Extraescolars són activitats de caràcter lúdic-formatiu que pretenen cobrir un espai d’oci necessari en el procés d’aprenentatge dels nostres fills i filles.

Es desenvolupen fora de l’horari lectiu de l’escola i estan destinades tant a alumnes del centre, famílies i alumnes d’altres centres escolars on l’activitat ofertada no es fa.

Les activitats extraescolars, estan gestionades per una empresa externa (Dayanis Guerra Carballoso) sota la supervisió de la comissió extraescolars de l’AMPA. Les activitats que es proposen han de ser aprovades pel Consell Escolar.

MOLT IMPORANT: per poder fer la inscripció i participar a les extraescolars de l’escola és obligatori ser soci/a de l’AMPA. Això vol dir que la quota anual ha d’estar abonada abans de començar l’activitat extraescolar.

Link per fer les inscrpcions pel curs 2021-2022:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScziSOxsjlwRqkRWQpl1_is3up8ZaxN_szs-MNlKB59cjXreQ/closedform

Per més informació: https://www.dropbox.com/sh/erxk62sdeiook35/AAC_GivCmlDJbvjqx4EvVsRJa?dl=0

Si vols contactar amb extraescolars pots fer-ho via e-mail extraescolars@ampasaltells.org o al telèfon 676 89 62 85

Les bates i xandalls de l’Escola es poden adquirir al despatx de l’AMPA durant tot el curs. L’horari és de 16:30 a 18:00. S’ha de pagar en metàl·lic.

Delegats

Què vol dir ser delegat o delegada de classe?

El delegat o delegada de classe representa a les famí­lies del seu curs i manté un contacte freqüent amb elles, donant i rebent informació.

Com a representant de les famí­lies, el delegat fa d’interlocutor amb els tutors, pares i mares i Junta directiva de l’AMPA, col·laborant amb ells i per qüestions col·lectives, mai per qüestions personals.

Com puc ser delegat o delegada de la meva classe?

El delegat o delegada de classe es presenta voluntàriament i és escollit entre les famí­lies d’una classe per representar-les de manera col·lectiva i per implicar-les en la millora de la convivència i els rendiments educatius.

La figura del delegat de classe no està pensada per obrir fronts d’atac, sinó per construir ponts d’unió.

La figura del delegat és clau per garantir una bona comunicació.

Què fa i què no fa el delegat o delegada de classe?

-Fa d’enllaç entre el mestre i les famí­lies i la Junta d’AMPA en tots aquells temes que no siguin estrictament individuals.

-Fa de portaveu, representant a les famí­lies del curs davant el mestre i la Junta d’AMPA.

-Fa de coordinador entre les famí­lies del curs, fomentant la comunicació i el desplegament d’iniciatives

-Acull a les famí­lies nouvingudes informant-les segons estableix el protocol d’acollida de l’AMPA.

Llavors, el que no fa és…

-No ha d’intervenir en la relació personal d’un alumne i/o dels seus pares amb el tutor i/o la direcció del centre.

-No planteja un problema o una queixa directament a la direcció del centre i/o al Consell escolar sense prèviament:

 -Haver contrastat la informació

 -Un cop contrastada la informació, posat en coneixement a la junta de l’AMPA

 -Esgotades les vies de comunicació amb el professor o professora de referència

-No intervé en qüestions pedagògiques dels mestres que, en tot cas, seran tractades al Consell escolar si es considera oportú

Funcions principals

AMB ELS PARES DE LA CLASSE:

-Trasllada propostes, problemes i queixes a l’AMPA

 -Manté una comunicació directa per traspassar la informació rellevant (circulars, per exemple) i potenciar la participació i la integració en la dinàmica del centre de totes les famí­lies

AMB EL TUTOR/A DE LA CLASSE:

-Traspassa les inquietuds i interessos de les famí­lies del seu grup

AMB LA JUNTA DE l’AMPA:

-Col·labora per donar suport a les activitats que es vagin planificant

AMB ELS ALTRES DELEGATS:

-Comparteix espais de trobada (reunions) o de connexió (@, grups de Whatsapp…) per intercanviar punts de vista, comentar incidències i posar en marxa les iniciatives que vagin sortint

Coordinació de delegats

Els delegats es coordinen a través del coordinador de delegats.

El coordinador de delegats és escollit per tots els delegats.

Es fan reunions de forma periòdica per poder coordinar-se de manera òptima.

És recomanable que el coordinador de delegats hagi passat per l’experiència de delegats

Informació complerta sobre Delegats i Grup d’acollida: https://www.dropbox.com/s/v7w2l8nowvch2zo/Document%20funcions%20delegats%20i%20Coordinador%20Delegats-%202014.pdf?dl=0

Contacte amb el Coordinador de Delegats: coordinadordelegats@ampasaltells.org

Comissions

En l’AMPA Saltells ens organitzem per grups de treball o comissions.

Les seves funcions d’aquests grups són:

-Elaborar projectes de la pròpia junta directiva o per iniciativa de la pròpia comissió (en aquest cas, haurà de contar amb l’aprovació de la junta directiva).

-Portar a terme els projectes aprovats i fer una posterior avaluació

-Hem de tenir en compte que:

-La comissió recull informació, fa propostes, dissenya projectes i els porta a la pràctica.

-La comissió s’organitza independentment de les reunions de junta i està composta com a mínim per dues persones.

 -Es poden crear tantes comissions com es considerin necessàries.

 -Cada comissió ha d’estar coordinada per un vocal responsable que assumeix la seva representació i dinamització (convocar les reunions, animar la participació, proposar estratègies de treball, suggerir tasques i accions, etc.)

Al Saltells tenim diferents comissions, de les quals tots els socis que estiguin disposat a sumar, hi poden participar. De manera continuada o en alguns dels projectes o activitats. En la mida que cadascú pugui. Si tots aportem el nostre granet de sorra, podrem fer moltes coses més pels nostres fill i filles. Si esteu interessats, només heu de contactar amb nosaltres.

Comissió de Menjador i Acollida: menjador@ampasaltells.org

Comissió d’Activitats Extraescolars: extraescolars@ampasaltells.org

Comissió de Socialització: socialitzacio@ampasaltells.org

Comissió d’Infraestructures: infraestructures@ampasaltells.org

Comissió de Culturals: culturals@ampasaltells.org

Comissió de Teatre: teatre@ampasaltells.org

Comissió de Comunicació: comunicacio@ampasaltells.org

Comissió de Delegats: coordinadordelegats@ampasaltells.org