Arxiu de la categoria: Socialització

PAGAMENT QUOTA MATERIAL I LLIBRES CURS 22-23

Estimades famílies,
 
Contactem amb vosaltres per informar-vos sobre la quota de llibres i material pel proper curs 2022-2023.
 
Després de reunir-nos amb la Direcció de l’Escola, ens han comunicat que només faran servir llibres socialitzats (llibres de consulta) per l’assignatura de català, i només als cursos de tercer i quart. La resta de llibres que es fan servir, són llibres fungibles. És a dir, llibres d’activitats, d’un sol ús.
 
Per tant, podem concloure que, el projecte de Socialització, tal i com el coneixem, passa a desaparèixer. Ja que al nou model que vol emprendre l’Escola, només es faran servir llibres fungibles i material per dur a terme les assignatures per projectes.
 
L’AMPA actuarà només com intermediària entre les famílies, editorials i Escola, per tal de gestionar els pagaments de les quotes i assegurar que els llibres arriben a les classes abans de l’inici de curs.
 
Les quotes pel proper curs, revisades amb l’Escola i aprovades en Consell Escolar del 16 de Maig de 2022, passen a ser de :
 
Curs 1er: 40€ llibres + 115€ material + 15€ quota anual AMPA = 170€
Cursos de 2on a 6è: 70€ llibres + 85€ material + 15€ quota anual AMPA = 170€

 
El segon germà i successius, no pagaran la quota d’AMPA, ja que és per família, no per alumne. Per tant, la quota total serà de 155€.
 
 
Condicions dels pagaments:
 
Si no informeu del contrari, des de l’AMPA realitzarem el gir de la quota en el mateix número de compte que l’hem fet en cursos anteriors.
 
Dates dels pagaments:
 
El gir de la quota es realitzarà el dia 10 de Juny per al primer fill, i el 10 de juliol per al segon i successius.
 
Heu de contactar amb nosaltres en els següents casos:
 
–           Si heu fet qualsevol canvi en les dades bancàries.
–           Si heu fet sol·licitud de beca a l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.
–           Si no teniu el rebut domiciliat.
–           Si el vostre fill passa aquest curs a 1r de primària.
–           Si en lloc que us girem el rebut, preferiu fer el pagament per transferència bancaria. Però és important que ens aviseu amb antelació però no domiciliar el pagament i cobrar-ho dos cops.       
             BANC SABADELL: ES60 0081 0407 1900 0120 1822
–           Per qualsevol dubte o aclariment que tingueu.
 
Per contactar amb nosaltres podeu enviar un correu electrònic a l’adreça ampasaltells@hotmail.com, abans del 31 de maig, i sempre heu de fer constar el nom i el curs de l’alumne sobre el qual feu la consulta.
 
MOLT IMPORTANT:
 
1. Si es produeix la devolució de qualsevol rebut, les despeses generades (al voltant dels 4,50€) aniran a càrrec de qui l’hagi retornat.
 
2. En cap cas es lliuraran els llibres a aquells alumnes que, a començament del curs 2022/23, no hagin satisfet el pagament total de la quota.
 
Respecte de la quota d’infantil (P3-P4-P5), l’escola us farà arribar la informació de pagament amb el número de compte on fer-ho.
 
Restem a la vostra disposició.
 
Gràcies,
Junta AMPA Escola Saltells

Socialització

La Comissió de Socialització s’encarrega de gestionar el Projecte de Socialització, que consisteix en la reutilització dels llibres i del material de consulta a primària.

És un projecte d’escola i AMPA.

A primer de primària s’inicia el projecte de SOCIALITZACIÓ de llibres i material complementari (aprovat a l’Assemblea General Extraordinària del 12 de maig de 2009 i ratificat pel Consell Escolar del 22 de juny de 2009). Es regeix per un protocol d’actuació al qual ens adherim totes les famí­lies de l’escola. és un projecte conjunt AMPA-ESCOLA i la seva continuïtat depèn de la implicació de tots i totes.

Es paga una quota única, que inclou els llibres (de text, de lectura, de consulta…), el material escolar i la quota d’AMPA (aquesta és per famí­lia, no per nen).

La Comissió s’encarrega, entre d’altres, de comprar els llibres directament a les editorials per així­ aconseguir un millor preu; de comprovar, conjuntament amb els mestres, el retorn dels llibres; de la revisió de l’estat d’aquests; de preparar els lots per a cada nen/a; i de portar-los a les aules per al curs següent.

QUOTA MATERIAL I LLIBRES CURS 2021-2022

La quota a pagar pel curs 2021/22 serà: 150,00€ pel primer fill i 135,00€ pels successius. La diferència de l’import ve donada perquè la quota de l’AMPA es paga per família.

El desglossament de la quota quedarà com segueix:
Materail Escolar: 85,00€
Llibres Socialitzats: 50,00€
Quota d’Ampa: 15,00€

CONDICIONS DE PAGAMENT:
Si no informeu del contrari, des de l’AMPA realitzarem el gir de la quota en el mateix número de compte que l’hem fet en cursos anteriors.

Heu de contactar amb nosaltres en els següents casos:

  • Si heu fet qualsevol canvi en les dades bancàries.
  • Si heu fet sol·licitud de beca a l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.
  • Si no teniu el rebut domiciliat.
  • Si el vostre fill passa aquest curs a 1r de primària.
  • Si en lloc que us girem el rebut, preferiu fer el pagament per transferència bancaria

BANC SABADELL: ES60 0081 0407 1900 0120 1822

  • Per qualsevol dubte o aclariment que tingueu.

Per contactar amb nosaltres podeu enviar un correu electrònic a l’adreça ampasaltells@hotmail.com, abans del 10 de maig, i sempre heu de fer constar el nom i el curs de l’alumne sobre el qual feu la consulta.

MOLT IMPORTANT:
1. Si es produeix la devolució de qualsevol rebut, les despeses generades (al voltant dels 4,50€) aniran a càrrec de qui l’hagi retornat.
2. En cap cas es lliuraran els llibres a aquells alumnes que, a començament del curs 2021/22, no hagin satisfet el pagament total de la quota.

Respecte de la quota d’infantil (P3-P4-P5), l’escola us farà arribar la informació de pagament amb el número de compte on fer-ho.

Per a més informació, pots enviar un correu electrònic al e-mail: socialitzacio@ampasaltells.org