Kapla arriba al Saltells!

Kapla arriba al Saltells!

Hola famílies,

Cada curs l’AMPA fa una donació a l’escola, aquesta donació està pressupostada i s’aprova a l’assemblea general de socis. Els diners que disposa l’AMPA per poder fer aquesta donació prové de les quotes de les famílies sòcies, el cànon que es cobra a les empreses prestatàries de serveis (menjador i extraescolars) i subvencions que podem rebre. Durant el curs, la Junta d’AMPA fem reunions amb la direcció de l’escola i decidim entre tots on destinar aquesta aportació.

El curs passat la donació va anar encaminada a la millora i manteniment de l’aula d’informàtica, i aquest curs, una petita part serà per continuar aquesta tasca i amb la resta es va decidir comprar sets de peces de Kapla per a treballar a l’aula.

A més de posar els diners, l’AMPA s’ha encarregat buscar proveïdor i comprar el Kapla trobant un preu molt competitiu! En total s’ha comprat 4 conjunts de peces com els de la foto.

Aquest dissabte 24/2 a les 10h, durant les jornades de portes obertes, tothom que vulgui podrà participar als tallers de Kapla, només cal que ho comuniqui al professorat.

Què es el Kapla?

l Kapla és un joc pedagògic que gaudeix d’un ampli reconeixement a tots els centres educatius de França des de fa 20 anys. Podríem parlar de Kapla com un joc tradicional de construcció tot i que, alhora, és ben diferent i innovador, ja que té com a base per al joc peces rectangulars de fusta de pi, totes elles de la mateixa mida. A través de la combinació, sense encaixos, d’aquestes peces, els alumnes poden arribar a construir figures com les que es poden veure a les imatges, sempre comptant amb l’ajuda de l’animador-pedagog.
Kapla és un joc que crea curiositat, desenvolupa la imaginació, l’esperit d’equilibri i la concentració. Els nens comencen amb nosaltres un procés de creació original i exigent. Triant i adaptant les formes ; adopten tècniques i processos específics que demanen al mateix temps rigurositat i imaginació.
Què aporta el Kapla a les escoles?
El Kapla permet el joc individual, tot i que en les animacions que proposem als centres educatius es proposa el joc en grup per tal de situar-nos en les línies metodològiques del treball cooperatiu, de gran actualitat i vigència dins dels contexts escolars. Els alumnes col·laboren els uns amb els altres per assolir un objectiu comú, cada un dels alumnes té la seva importància dins la construcció d’un tot, de manera que, alhora que es milloren aspectes com la imaginació, la creativitat, la concentració o la motricitat fina, els alumnes hauran de col·laborar amb els seus companys, planificar un procés de construcció, arribar a acords en benefici del grup, sempre sota l’atenta mirada i guiatge de l’animador – pedagog.
Per jugar s’han de respectar regles i indicacions, però obeint aquestes regles neix una llibertat i un món d’imaginació superior. No es poden fer trampes amb aquest joc, si la torre s’inclina cap al cantó acabarà per terra ; el món de l’imaginari no exclou la importància del realisme: com  més gran i aèria sigui la construcció, més important serà la reflexió sobre la seva base.
A través de la simplicitat de les “fustetes” l’alumne descobreix un element nou que per la seva senzillesa permet la realització de les construccions més sofisticades -sempre en funció de l’edat dels nens i nenes- que pot constituir una alternativa lúdica a l’alçada de qualsevol vídeojoc.
Kapla al currículum de primària
Com l’ús del Kapla pot contribuir a la millora de les competències bàsiques com a eix fonamental del currículum:
Competència comunicativa i lingüística: el diàleg entre els infants és fonamental per tal de poder dur a terme una tasca col·lectiva. Durant el joc, els alumnes es veuran avesats al contrast d’opinions, i es veuran obligats a prendre decisions a través del diàleg i l’argumentació de les opinions personals.
Competència artística i cultural: el Kapla és per definició un joc que potencia la creativitat, la imaginació i en conseqüència la creació artística. D’altra banda, resulta de gran utilitat a l’hora de plantejar el pas a la imatge bidimensional a la tridimensional. El joc creix i es desenvolupa al mateix temps que la persona que hi juga. És un joc evolutiu que permet sobrepassar els seus límits : objecte simple i primitiu els petits taulons de fusta , element abstracte, es transforma en forma de joguina.
Tractament de la informació i competència digital: en el joc Kapla, l’alumne rep informació i ha de ser capaç d’interpretar-la de la manera més adequada per tal d’assolir el seu objectiu. Aquesta informació pot presentar-se en diversos formats, imatges, vídeos, instruccions orals. No obstant, les animacions Kapla en centres educatius es centren en la informació oral i l’ús d’imatges bidimensionals que l’alumne pot consultar.
Competència matemàtica: ajuda als nens a adquirir nocions fonamentals de geometria, física i tecnologia, tot introduint-lo en el món de l’art, les formes i els volums, ja que, com hem dit, es tracta d’un joc de construcció i, com a tal, ha de tenir en compte certs càlculs i processos de raonament de tipus matemàtic.
A més a més, existeix una relació matemàtica de nombres imparells entre les proporcions de la peça:  tres gruixos equivalen a una amplada, cinc amplades es corresponen amb una llargada ; a partir d’aquí, poden plantejar-se múltiples situacions matemàtiques relacionades amb les proporcions matemàtiques.
Competència per aprendre a aprendre: el Kapla, com a joc de construcció, exigeix la planificació del procés més adequat a seguir, la revisió constant del mateix i la valoració del resultat final. Destreses que contribueixen al desenvolupament de les habilitats per participar activament en el propi procés aprenentatge i ser capaç de prendre consciència del mateix.
Competència en autonomia i iniciativa personal: si bé el Kapla és un joc col·lectiu, és important que l’alumne adquireixi la confiança suficient en ell mateix i l’autoestima necessària per tal de poder aportar al grup les seves pròpies idees i iniciatives, de manera que alhora que forma part d’una col·lectivitat es desenvolupa com a individu de manera autònoma.
Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic: dins d’aquest àmbit, l’alumne és convidat a observar la realitat, a plantejar-se preguntes i a formular hipòtesis sobre allò que ha observat. L’ús del Kapla pot contribuir al desenvolupament d’aquest tipus de raonament, ja que l’alumne pot observar allò que vol construir en una imatge bidimensional i plantejar-se la millor manera de dur-ho a terme en tres dimensions, alhora, l’alumne pot formular hipòtesis sobre les diverses possibilitats de combinació de les “fustetes” per tal de que la construcció sigui estable.
 
Competència social i ciutadana:  a través d’aquesta competència l’alumne ha de conèixer la seva realitat social i ciutadana, així com desenvolupar les actituds necessàries per tal d’integrar-se plenament en el teixit social en l’edat adulta. Un dels contextos socials més importants per l’infant és el context escolar i és allí on, a través de la convivència diària i de la participació en activitats de tipus col·lectiu i cooperatiu com el Kapla, l’alumne anirà descobrint quina és la millor manera de relacionar-se amb els seus companys i les actituds que faciliten una convivència pacífica i harmònica.

Font: http://www.kaplacat.cat