Comunicació

El curs 2019-2020, va néixer una nova comissió dins de l’AMPA de l’Escola Saltells, la qual té per objectiu coordinar, millorar i garantir la COMUNICACIÓ entre Famílies, AMPA i Escola.

Què fem?

 • Donar visibilitat als projectes i activitats que es duen a terme dins de l’AMPA. Per exemple, menjador.
 • Treballar conjuntament amb els delegats i delegades per tal que aquests recullin les propostes, queixes, suggeriments i felicitacions que facin referència a l’AMPA.
 • Informar a les famílies sobre temes relatius a l’escola,sempre que ens sigui possible. Amb l’objectiu de millorar la comunicació entre escola, AMPA i famílies.
 • Buscar la implicació i participació de les famílies, conjuntament amb els delegats i les delegades.
 • Impulsar nous sistemes d’informació/comunicació. En estudi.
 • Impulsar la presència de l’associació i els seus actes a la xarxa, agilitzant així el flux d’informació entre els diferents membres de la comunitat escolar: presència a les xarxes socials (facebook, twitter, Instagram).
 • Millorar, mantenir i actualitzar la web de l’AMPA. 

Què NO farem?

 • Tots aquells temes que fan referència a la classe han de seguir el canal dels delegats i delegades i aquelles informacions puntuals i immediates de tipus administratiu han de seguir el canal de l’administració de l’AMPA.
 • Tot els temes que siguin d’una comissió en concret, per exemple temes de menjador, extraescolars,… hauran d’anar directes al canal que correspongui.

Actualment aquests són els nostres canals d’informació

  – Circulars via mail

  – Panell informatiu AMPA

  – WEB AMPA: http://ampasaltells.org/

  – Facebook, Twiter, Instagram

  – Reunions amb l’escola i amb la resta de comissions

  – Cartells informatiu, en cas necessari. Exemple Halloween

Podeu comunicar-vos amb nosaltres sempre que ho necessiteu a través de la nostra adreça de correu comunicacio@ampasaltells.org

Socialització

La Comissió de Socialització s’encarrega de gestionar el Projecte de Socialització, que consisteix en la reutilització dels llibres i del material de consulta a primària.

És un projecte d’escola i AMPA.

A primer de primària s’inicia el projecte de SOCIALITZACIÓ de llibres i material complementari (aprovat a l’Assemblea General Extraordinària del 12 de maig de 2009 i ratificat pel Consell Escolar del 22 de juny de 2009). Es regeix per un protocol d’actuació al qual ens adherim totes les famí­lies de l’escola. és un projecte conjunt AMPA-ESCOLA i la seva continuïtat depèn de la implicació de tots i totes.

Es paga una quota única, que inclou els llibres (de text, de lectura, de consulta…), el material escolar i la quota d’AMPA (aquesta és per famí­lia, no per nen).

La Comissió s’encarrega, entre d’altres, de comprar els llibres directament a les editorials per així­ aconseguir un millor preu; de comprovar, conjuntament amb els mestres, el retorn dels llibres; de la revisió de l’estat d’aquests; de preparar els lots per a cada nen/a; i de portar-los a les aules per al curs següent.

QUOTA MATERIAL I LLIBRES CURS 2021-2022

La quota a pagar pel curs 2021/22 serà: 150,00€ pel primer fill i 135,00€ pels successius. La diferència de l’import ve donada perquè la quota de l’AMPA es paga per família.

El desglossament de la quota quedarà com segueix:
Materail Escolar: 85,00€
Llibres Socialitzats: 50,00€
Quota d’Ampa: 15,00€

CONDICIONS DE PAGAMENT:
Si no informeu del contrari, des de l’AMPA realitzarem el gir de la quota en el mateix número de compte que l’hem fet en cursos anteriors.

Heu de contactar amb nosaltres en els següents casos:

 • Si heu fet qualsevol canvi en les dades bancàries.
 • Si heu fet sol·licitud de beca a l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.
 • Si no teniu el rebut domiciliat.
 • Si el vostre fill passa aquest curs a 1r de primària.
 • Si en lloc que us girem el rebut, preferiu fer el pagament per transferència bancaria

BANC SABADELL: ES60 0081 0407 1900 0120 1822

 • Per qualsevol dubte o aclariment que tingueu.

Per contactar amb nosaltres podeu enviar un correu electrònic a l’adreça ampasaltells@hotmail.com, abans del 10 de maig, i sempre heu de fer constar el nom i el curs de l’alumne sobre el qual feu la consulta.

MOLT IMPORTANT:
1. Si es produeix la devolució de qualsevol rebut, les despeses generades (al voltant dels 4,50€) aniran a càrrec de qui l’hagi retornat.
2. En cap cas es lliuraran els llibres a aquells alumnes que, a començament del curs 2021/22, no hagin satisfet el pagament total de la quota.

Respecte de la quota d’infantil (P3-P4-P5), l’escola us farà arribar la informació de pagament amb el número de compte on fer-ho.

Per a més informació, pots enviar un correu electrònic al e-mail: socialitzacio@ampasaltells.org

Menjador i Servei d’Acollida

El menjador i servei d’acollida de la nostra escola, es gestiona a través d’una empresa Externa però amb cuina in situ al nostre centre.

El proveïdor és l’empresa “Com a Casa“.

Els membres de la comissió de menjador fan la supervisió, tant del servei com del menú. Aquesta supervisió es fa directament amb l’empresa, amb la coordinadora del centre, com en reunions mixtes (AMPA-ESCOLA-EMPRESA).

El servei d’acollida ho fan les mateixes monitores del menjador.

INSCRIPCIÓ AL SERVEI DE MENJADOR
A l’inici de curs haureu d’omplir el formulari d’inscripció al menjador per tal de poder donar d’alta als vostres fills i filles al servei. Aquest formulari s’omple de manera online a través de la nostra web (a l’apartat dedicat a la vostra escola), on també podreu veure el menú escolar que es penjarà mensualment. Un cop omplert el formulari, on facilitareu les dades necessàries, ja tindreu als infants inscrits.
Per accedir a fer la inscripció online o veure els menús mensuals ho heu de fer a través del següent enllaç: https://comacasamenjadors.cat/families/

USUARI: ESCOLASALTELLS
CONTRASENYA: SALTELLS

La realització de la inscripció al servei és imprescindible per a que els infants puguin fer ús d’aquest, doncs en aquest formulari heu de signar diverses autoritzacions.

Al-LÈRGIES I INTOLERÀNCIES ALIMENTÀRIES
A la inscripció del menjador es pot marcar si és tenen al·lèrgies i intoleràncies a alimentàries, en aquests casos cal que les famílies aportin informe mèdic on es detallin els aliments que cal evitar i el tipus de intolerància o al·lèrgia.


FACTURACIÓ DEL SERVEI I COMUNIACIONS D’ABSÈNCIES
El preu del menú de l’usuari fix al menjador (mínim de 3 dies per setmana) és de 6,33 euros.
El preu del menú esporàdic és de 6,96 euros.
El cobrament dels rebuts es realitzarà a mes vençut, entre els dies 1 i 5 del mes. L’abonament dels rebuts serà per rebut bancari.

Per al correcte desenvolupament de la gestió del servei, hi haurà una coordinadora d’atenció a les famílies a partir de les 9,00 h del mati. La coordinadora tindrà actiu un número de telèfon mòbil, així com una direcció de correu electrònic, vies proposades per a la comunicació del dia a dia amb les famílies.
Telèfon de contacte: 722 497 859
Correu electrònic de contacte: saltellsmenjador@gmail.com
Per a demanar el servei esporàdic de menjador, també s’haurà de realitzar la inscripció i comunicar a la coordinadora el dia que es farà ús del servei.

Absència esporàdica. En cas que un dia el vostre fill o filla no assisteixi al servei, haureu de notificar-ho a la coordinadora amb la major antelació possible, i com a màxim, abans de les 10h del mateix dia. En aquest cas, i amb el previ avís, es cobrarà un import de 3,18 euros el dia.
Absència a partir del 4art o més dies. En cas que l’absència sigui de més dies, sempre amb previ avís i justificant, es descomptarà el 100% de l’import a partir del tercer dia d’absència consecutiva.
Colònies. En cas de colònies no es cobrarà el servei de menjador d’aquells dies.
Aïllament Covid-19. En cas de d’aïllament no es cobrarà el servei de menjador dels dies confinats.
(*) Hi haurà servei de carmanyola pels alumnes becats i els alumnes no becats que així ho desitgin, en cas de confinament domiciliari de grup bombolla.

SERVEI D’ACOLLIDA
El preu de l’acollida es el següent:
Usuaris Fixes: 1,30h 55€ — 1h 41,50€ — 0,30m 20,75€
Usuaris Esporàdics: 1,30h 4,25€ — 1h 2,85€ — 0,30m 1,40€
Dia extra usuari fix: 1,30h 3€ — 1h 2€ — 0,30m 1€

GESTIÓ D’IMPAGATS
En cas de devolució d’un rebut, s’enviarà una comunicació a les famílies per a que en un
termini de 5 dies regularitzin l’impagat. Aquest rebut impagat comportarà unes despeses bancàries de 6 euros.
En cas de no fer efectiva la regularització en el termini indicat l’alumne no podrà continuar fent us del servei de menjador.


SORTIDES I EXCURSIONS
En cas de sortides de tot el dia, s’ofereix la possibilitat de demanar pícnic per als usuaris de menjador. Els pícnics seran carmanyoles (macarrons+nuggets+ aigua+fruita i tovalló)

Com comunicar-se amb l’AMPA:

Gestions de Acollida, Menjador i quota AMPA

Administrativa: Edi

Horari d’atenció directa: De 8:00 a 10:00

Telèfon: 93 691 69 57

Menjador: menjador@ampasaltells.org

Gestions de Extraescolars

Coordinadora: Silvia – Anna

Horari d’atenció directa: De 16:30 a 18:30.

Telèfon: 93 691 69 57 i 676 896 285

Extraescolars: extraescolars@ampasaltells.org

Altres Gestions / Informacions:

info@ampasaltells.org

ampasaltells@hotmail.com

Socialització de Llibres i Material: socialitzacio@ampasaltells.org

Culturals: culturals@ampasaltells.org

Teatre: teatre@ampasaltells.org

Infraestructures: infraestructures@ampasaltells.org

Comunicació: comunicacio@ampasaltells.org

Delegats: coordinadordelegats@ampasaltells.org

Adreça: Avinguda Roma 57, 08290 Cerdanyola del Vallès

Infraestructures

La comissió d’Infraestructures és un comissió mixta formada entre la direcció de l’escola i l’AMPA.

El principal objectiu és que els nens i nenes de l’Escola Saltells es trobin en un entorn amb unes instal·lacions i amb uns mitjans òptims, els quals siguin potenciadors de l’educació que es realitza en el seu interior.

La missió que ens hem proposat portar a bon termini és la següent:

-Treballar per donar suport a la direcció de l’escola en qualsevol necessitat estructural que consideri positiva per millorar la qualitat de l’educació dels nens i nenes.

-Vigilar que les infraestructures existents siguin les correctes i sobretot, no representin un perill per la seguretat dels nens ni per a la comunitat educativa.

-Identificar tota situació estructural que pugui dificultar la funció educadora de l’escola.

-Treballar conjuntament amb la direcció de l’escola per la correcció dels punts identificats.

-Donar suport a la resta de comissions de l’AMPA en les seves necessitats relacionades amb les infraestructures.

Si vols contactar amb la comissió pots enviar un e-mail a: infraestructures@ampasaltells.org

Teatre

El curs 2006-2007 es va crear el grup de Teatre de l’AMPA (Cap aquí­ teatre), una comissió més dins de les moltes que té l’AMPA, sota el paraigües de la comissió de Culturals.

Ambdues comissions estan molt relacionades, així que a quasi totes les festes, és el grup de Teatre qui s’encarrega de fer les representacions, si n’hi ha, i s’encarrega també de les animacions.

Per les obres de teatre comptem amb la col·laboració del director de teatre amateur Miquel Esparrach.

Si vols col·laborar amb el grup de Teatre o necessites informació addicional pots enviar un mail a: teatre@ampasaltells.org

Activitats Culturals

La Comissió d’activitats culturals s’encarrega d’organitzar i dinamitzar les festes que es celebren a l’escola de manera coordinada amb el centre. Es treballen festes tradicionals i sortides conjuntament amb les famí­lies de l’escola:

                -Castanyada

                -Nadal

                -Carnestoltes

                -Sant Jordi

                -Festa fi de curs

                -Festes solidàries

                -Teatre de pares i mares

                -Sortides i colínies en famí­lia

És una de les comissions més actives i per tant, on es necessiten més col·laboradors.

Si vols contactar amb la comissió pots enviar un e-mail a: culturals@ampasaltells.org

Activitats Extraescolars

Les Activitats Extraescolars són activitats de caràcter lúdic-formatiu que pretenen cobrir un espai d’oci necessari en el procés d’aprenentatge dels nostres fills i filles.

Es desenvolupen fora de l’horari lectiu de l’escola i estan destinades tant a alumnes del centre, famílies i alumnes d’altres centres escolars on l’activitat ofertada no es fa.

Les activitats extraescolars, estan gestionades per una empresa externa (Dayanis Guerra Carballoso) sota la supervisió de la comissió extraescolars de l’AMPA. Les activitats que es proposen han de ser aprovades pel Consell Escolar.

MOLT IMPORANT: per poder fer la inscripció i participar a les extraescolars de l’escola és obligatori ser soci/a de l’AMPA. Això vol dir que la quota anual ha d’estar abonada abans de començar l’activitat extraescolar.

Link per fer les inscrpcions pel curs 2021-2022:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScziSOxsjlwRqkRWQpl1_is3up8ZaxN_szs-MNlKB59cjXreQ/closedform

Per més informació: https://www.dropbox.com/sh/erxk62sdeiook35/AAC_GivCmlDJbvjqx4EvVsRJa?dl=0

Si vols contactar amb extraescolars pots fer-ho via e-mail extraescolars@ampasaltells.org o al telèfon 676 89 62 85

Les bates i xandalls de l’Escola es poden adquirir al despatx de l’AMPA durant tot el curs. L’horari és de 16:30 a 18:00. S’ha de pagar en metàl·lic.