Qui som?

Qui som i què fem?       

Qui és l’AMPA de l’Escola Saltells?

Tota persona que paga la quota d’AMPA, automàticament és converteix en soci. Per tant, adquireix uns drets i deures envers la Comunitat Educativa de l’Escola i passa a formar part de l’AMPA de l’escola.

L’AMPA és la forma més efectiva que tenim els pares i mares d’agrupar-nos i organitzar-nos dins del centre educatiu. L’AMPA és una entitat sense afany de lucre, reconeguda legalment al registre d’associacions i les seves funcions estan regulades per un decret de la Generalitat de Catalunya.

Des de l’AMPA, es pot desenvolupar la participació i reivindicació de tots els aspectes referents a l’educació, per tal d’aconseguir, juntament amb els mestres, la millor formació dels nostres fills i filles, basada en els principis propis d’una societat democràtica.

La Junta Directiva s’encarrega de la representació i la gestió diària de l’entitat. Està formada per un grup de pares i mares que són membres actius de l’AMPA. És a dir, pares i mares que han donat un pas qualitatiu en la seva manera d’entendre i implicar-se en l’educació dels seus fills. Això els porta a oferir una part del seu temps de lleure, dels seus esforços i dels seus recursos i habilitats personals amb l’objectiu comú de millorar el funcionament del centre i l’educació que reben el conjunt dels alumnes.

La Junta Directiva de l’associació té caràcter col·legiat, vol dir que els acords s’han de prendre per votació; els estatuts determinen la seva composició sempre respectant els mínims marcats per normativa. La Junta Directiva està facultada per a fer les accions necessàries per a complir les finalitats de l’associació, llevat de les que hagin de ser aprovades en assemblea general de socis. Els acords que s’aprovin en junta directiva no poden ser contraris a les normatives.

Què fem a la Junta Directiva?

-Vetllar pel compliment de la missió de l’entitat i pel compliment dels fins definits als estatuts.

-Iniciar, coordinar i donar suport a les activitats que es proposin, sempre que s’ajustin als objectius de l’associació.

-Dur a terme les decisions de l’assemblea.

 -Administrar financerament l’organització i dirigir la feina administrativa que generi l’associaci

-Realitzar una memòria d’activitats.

-Representar l’associació davant la opinió pública.

 -Motivar i incentivar tots els pares i mares del seu centre perquè participin en les activitats del centre i de l’associació.

L’associació treballa amb l’escola, promovent activitats complementaries de caire social i cultural, organitzant activitats extraescolars i supervisant els serveis de menjador i acollida d’acord amb el Projecte Educatiu de l’escola.

Els membres de la junta es reuneixen cada més i la reunió és oberta a tots els pares i mares.

A més, la junta es reuneix sovint amb la junta directiva de l’escola i té un membre permanent dins el Consell Escolar.

Us convidem a conèixer l’AMPA de l’escola i participar activament en l’educació dels vostres fills!

Com ho fem?   

Com funciona la junta directiva?

La Junta Directiva de l’Escola Saltells està formada per:

                -President/a

                -Vicepresident/a

                -Tresorer/a

                -Secretari/a

                -Vocals

I ens organitzem en comissions o petits grups de treball.

Un dels principis de l’associació és la transparència, per així les reunions de la Junta Directiva, a l’Escola Saltells, són obertes per tots els socis/sòcies. Podeu assistir i participar activament: comentant algun tema, fent propostes, preguntes, crí­tiques constructives,…

Les reunions es convocaran, via e-mail, amb la suficient antelació especificant dia, hora, lloc i temes a tractar, d’aquesta manera s’està facilitant l’assistència de tots els membres i s’afavoreix l’adequada preparació i recollida d’informació, si s’escau.

En cas de que necessitem fer una votació per decidir algun tema important, només els membres de la Junta Directiva tindran dret a vot. Tal i com s’indica als estatuts.

Com ens comuniquem amb les famílies?

Les principals vies de comunicació són:

 -Via e-mail per fer arribar circulars informatives de temes d’interès general

 -Via delegats de classe. Normalment, la manera més àgil és per grups de WhatsApp. Pregunteu al pare o mare delegat del vostre grup.

-Temes relacionats amb els usuaris del menjador i/o activitats extraescolars: contacten directament amb les famí­lies, les empreses subcontractades per l’AMPA per tal de donar el servei.

-Panells informatius (a la tanca de l’escola).

-Via pàgina web de l’AMPA: www.ampasaltells.org        

-Via xarxes socials: Facebook, Twiter, Instagram.

Els estatuts de l’AMPA Saltells es pot consultar en el següent enllaç: https://www.dropbox.com/s/7nohylew74taxzv/Estatus%20AMPA%20Saltells%20-%202010.pdf?dl=0