Qui som i què fem?

Qui és l’AMPA de l’Escola Saltells?

Tota persona que paga la quota d’AMPA, automàticament és converteix en soci. Per tant, adquireix uns drets i deures envers la Comunitat Educativa de l’Escola i passa a formar part de l’AMPA de l’escola.

L’AMPA és la forma més efectiva que tenim els pares i mares d’agrupar-nos i organitzar-nos dins del centre educatiu. L’AMPA és una entitat sense afany de lucre, reconeguda legalment al registre d’associacions i les seves funcions estan regulades per un decret de la Generalitat de Catalunya. Des de l’AMPA, es pot desenvolupar la participació i reivindicació de tots els aspectes referents a l’educació, per tal d’aconseguir, juntament amb els mestres, la millor formació dels nostres fills i filles, basada en els principis propis d’una societat democràtica.

La Junta Directiva s’encarrega de la representació i la gestió diària de l’entitat. Està formada per un grup de pares i mares que són membres actius de l’AMPA. És a dir, pares i mares que han donat un pas qualitatiu en la seva manera d’entendre i implicar-se en l’educació dels seus fills. Això els porta a oferir una part del seu temps de lleure, dels seus esforços i dels seus recursos i habilitats personals amb l’objectiu comú de millorar el funcionament del centre i l’educació que reben el conjunt dels alumnes.

La junta directiva de l’associació té caràcter col·legiat, que vol dir que els acords s’han de prendre per votació,  i els estatuts determinen la seva composició sempre respectant els mínims marcats per normativa. La junta directiva està facultada per a fer les accions necessàries per a complir les finalitats de l’associació,  llevat de les que hagin de ser aprovades en assemblea general de socis. Els acords que s’aprovin en junta directiva no poden ser contraris a les normatives.

Què fem a la Junta Directiva?

  • Vetllar pel compliment de la missió de l’entitat i pel compliment dels fins definits als estatuts.
  • Iniciar, coordinar i donar suport a les activitats que es proposin, sempre que s’ajustin als objectius de l’associació.
  • Dur a terme les decisions de l’assemblea.
  • Administrar financerament l’organització i dirigir la feina administrativa que generi l’associació.
  • Realitzar una memòria d’activitats.
  • Representar l’associació davant la opinió pública.
  • Motivar i incentivar tots els pares i mares del seu centre perquè participin en les activitats del centre i de l’associació.

L’associació treballa amb l’escola, promovent activitats complementaries de caire social i cultural, organitzant activitats extraescolars i supervisant els serveis de menjador i acollida d’acord amb el Projecte Educatiu de l’escola.

Els membres de la junta es reuneixen cada més i la reunió és oberta a tots els pares i mares.

A més, la junta es reuneix sovint amb la junta directiva de l’escola i té un membre permanent dins el Cosell Escolar.

Us convidem a conèixer l’Ampa de l’escola i participar activament en l’educació dels vostres fills!

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow