Resumen Reunión Serveis Territorials

Benvolgudes famílies,

Avui hem tingut una reunió amb el Sr Lluís Baulenas, Director dels Serveis Territorials d’Ensenyament al Vallès Occidental, i el seu equip. A aquesta reunió ha assistit la directora M ª Jose López Carneros i dos representants de l’AMPA.

Durant la reunió ens ha informat de l’impacte de les retallades en educació i l’afecció, en concret, a les obres de millores a les escoles. Ens ha explicat que l’assignació de projectes de millora es realitza per una priorització entre totes les escoles i limitat pel pressupost en constant reducció.

Respecte a l’informe «Infra20140115OC Calidad Aire Menjador V5.pdf» presentat a la Generalitat i a l’Ajuntament de Cerdanyola, ens ha informat que des de la comunitat educativa del Saltells (AMPA i escola) hem arribat a les mateixes conclusions que els tècnics d’Ensenyament i que per la seva solució s’han d’implementar les accions següents:

1r Col·locació de un termòstat en el interior del menjador.

2n Connexió del termòstat al controlador de la vàlvula del circuït d’aigua i de las sondes auxiliares que porti aquest.

3r Intercanviador d’aire para realitzar l’aportació d’aire exterior i extraure el contaminat. Aquest intercanviador hauria de tenir els pertinents filtres, un grup d’acondicionament (per refredar) i funcionar tenint per consigna el nivell de ppm de CO2 i la temperatura interior i exterior.

4rt Para-sols per la vidriera de la façana sud.

De totes aquestes accions, la Generalitat es farà càrrec de la instal·lació d’un sistema de ventilació forçada (punt 3) i coordinarà amb l’Ajuntament de Cerdanyola la implementació dels punts 1 i 2. Se’ns ha garantit que aquestes accions es realitzaran en aquest any 2014.

Queda a potestat de l’AMPA implementar el punt número 4. S’ha acordat que si l’AMPA decideix implementar-la en forma de marquesina (similar a l’existent davant de les classes d’infantil) el tècnic dels Serveis Territorials d’Ensenyament en supervisarà i orientarà els detalls tècnics d’aquesta. També caldrà la coordinació i suport de l’Ajuntament de Cerdanyola que esperem es materialitzi facilitant la tramitació per a la seva col·locació.

En la línia de millores a l’edifici del menjador, la Generalitat també es farà càrrec d’obrir ventilacions als banys de l’edifici del menjador. Actualment aquests només disposen del buit de la porta per ventilar.

El resum de la reunió és: Entre tots podem solucionar els problemes!